Periodické revize pro nucený odvod kouře a tepla

Cílem požárního odvětrání je odvod kouře a tepla vně objektů a tím:
  • Vytvoření optimálních podmínek pro evakuaci osob.
  • Umožnění úspěšného zásahu jednotek požární ochrany, především z důvodu přijatelné viditelnosti a nižší rizikovosti zásahu.
  • Snížení rozsahu ztrát vlivem negativního působení zplodin hoření na zařízení a vybavení stavebních objektů.
  • Snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí v určitém rozsahu.
  • Princip požárního odvětrání spočívá v usměrnění toku zplodin hoření a jejich odvedení vně objektu při současném zajištění přítoku vzduchu do odvětrávané části objektu.

Pro splnění výše uvedených cílů je nezbytné, aby byla provedena revize na zařízení pro odvod kouře a tepla v zákonných lhůtách. Naše společnost zajišťuje tyto revize a kompletní servis v souladu s požadavky místně příslušných požárních sborů. V případě provedené změny na objektu zajišťujeme úpravu projektu a jeho následné odsouhlasení u požárního sboru.

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.
Firecon® - držitel ochranné známky, umožnil užívaní ochranné známky uvedeným společnostem na základě Licenční smlouvy k Ochranné známce pro předmět podnikání uvedených společností.